ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು

ಹಾಲ್ ಅಲಂಕಾರ

₹ 50,000 – 2,00,000

ಟೇಬಲ್‌ ಅಲಂಕಾರ

₹ 300 – 500

ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ

₹ 20,000 – 2,00,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ