ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಶೈಲಿ
ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ
ಹೌದು
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು
ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹12,000 – 15,000
ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ₹15,000 – 20,000
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ₹12,000 – 18,000
Lalit Rohda
Manohar Studio
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ