ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಶೈಲಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್
ಇತರ ಸೇವೆಗಳು
Cinematic Film
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಅನುಭವ
10 YEAR EXPERIENCE
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ
ಹೌದು
ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು
YES
ಉಪಕರಣ
Sony A7r iii Full Kit
ಶೂಟ್ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿತ ಫೊಟೊಗಳನ್ನು ನೀಡುವಿರಿ?
yes
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು
ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹10,000 – 25,000
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹25,000 – 30,000
ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ₹25,000 – 30,000
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 ದಿನಗಳು₹25,000 – 30,000
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 ದಿನಗಳು₹40,000 – 55,000
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 ದಿನಗಳು₹40,000 – 50,000
ಫೊಟೊ + ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 ದಿನಗಳು₹60,000 – 80,000
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ₹3,000 – 10,000
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನ₹7,000
ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನ₹10,000
FASHION PHOTOGRAPHER
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ